خیلی سخته ببینی عشقت بهت دروغ میگه و سعی داره اثبات کنه که داره راست میگه

تو هم برای اینکه ناراحت نشه و از پیشت نره قبول میکنی دروغاشو

با دروغاش زندگیتو میسازی

تمام رویات میشه دروغای اون

بعد یه روز همه دروغاشو یهو یه جا بیاد بت بگه

کاخ رویاهات ویرون میشه

بش میگی دروغ نگو مگه میشه

اونم سرشو بندازه پایینو بگه میخواستی باور نکنی خیلی ساده ای خیلی ساده

برات متاسفم خداحافظ واسه همیشه